İnsan Hakları ve Hasta Hakları

İnsan Hakları, bireyin sadece insan olmakla kazandığı haklardır. İnsan olmak yeterlidir; başka da bir gerekçe aranmaz. Sağlık hizmetinden yararlanmak da temel insan haklarından birdir. Dolayısıyla hasta haklarını bu evrensel çerçeve içinde değerlendirmek gerekir.

Kliniğimize sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma
  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma,
 3. Bilgilendirme
  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,
 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme
  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,
 6. Bilgi İsteme
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,
 7. Mahremiyet
  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,
 8. Rıza ve İzin
  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,
 9. Reddetme ve durdurma
  Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,
 10. Güvenlik
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,
 11. Dini vecibelerini yerine getirebilme
  Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,
 12. Saygınlık görme
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,
 13. Rahatlık
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,
 14. Ziyaret
  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,
 15. Refakatçi bulundurma
  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,
 16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma,
 17. Sürekli hizmet
  Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma,
 18. Düşüncelerini belirtme
  Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,

HAKKI VARDIR.


Hastalarımız İçin